Prostorno uređenje i građenje

 
 PROSTORNI PLANOVI GRADA OPUZENA
 

Kartografski prikaz

Obvezni prilozi

 Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje

Detaljni plan uređenja II. faze Poslovne zone  3/08

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?link=120&tabid=62

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen  13/16

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?link=586&tabid=234

Prostorni plan uređenja Grada Opuzena  2/04

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?link=118&tabid=62

Izmjene i dopune PPU Grada Opuzena  3/08

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?link=119&tabid=62

Ciljane Izmjene i dopune PPU Grada Opuzena  2/14

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?link=462&tabid=234