Statut Grada Opuzena

Naslovnica / Dokumenti / Statut Grada Opuzena

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 32. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Opuzena („Neretvanski glasnik“, broj 6/09 i „Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/10), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 2. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2013. godine, donosi Statut Grada Opuzena