Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove određene Zakonom, statutom Grada Opuzena, pravilnikom i drugim propisima. Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja:

  • imovinsko pravnih odnosa,
  • gospodarstva,
  • komunalnih djelatnosti,
  • financija,
  • zaštite okoliša i gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • društvenih djeatnosti,
  • upravljanja nekretninama,
  • drugi poslovi koji su zakonom, drugim propisom i općim aktima stavljeni u nadležnost grada kao jedinice lokalne samouprave.

 

Jedinsveno upravni odjel odgovoran je Gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršenje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještavati Gradonačelnika o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.

 

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Gradske uprave Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit