Vodovod Opuzen

Naziv subjekta: VODOVOD OPUZEN d.o.o.
Skraćeni naziv: VODOVOD OPUZEN d.o.o.
Tip subjekta: Trgovačko društvo

Direktor: Marin Kapović

OIB: 27183486113
Porezni broj (MB): 01468758
Matični broj subjekta (MBS): 1468766
Ulica i kućni broj Ulica: Matice hrvatske 5
Grad i naselje: 20355 Opuzen – Opuzen
Županija: Dubrovačko-neretvanska

Telefon: 020/671 021

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenica za informiranje društva je :

Tea Butigan  020/671 021

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka. Zahtjev se šalje na adresu:

Vodovod Opuzen d.o.o, Matice hrvatske 5, Opuzen

ili se može donijeti na istu adresu osobno u radno vrijeme.

Zahtjev se može poslati i električnim putem na e-mail adresu: vodovod.opuzen@du.t-com.hr

Naknada stvarnih i materijalnih troškova – tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji anstaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima koje je utvrdio Povjerenik za informiranje.

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Sukladno članku 550.g. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje se Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem), zaključen uzmeđu Odvodnje Opuzen d.o.o. i Vodovoda Opuzen d.o.o. Ugovor se može preuzeti  bez naknade.

  1. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
  2. Popis korisnika i donacija u 2018. godini
  3. Popis korisnika i donacija u 2015. godini
  4. Popis korisnika i donacija u 2014. godini
  5. Popis korisnika i donacija u 2013. godini
  6. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  7. Zahtjev za pristup informacijama
  8. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
  9. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Marin