Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. st.1. t.2. Statuta Grada Opuzena („Neretvanski glasnik“, broj 6/09 i „Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/10), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 2. sjednici održanoj  dana 22. srpnja 2013. godine donosi Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena