Javne usluge

Javne usluge

Komunalna naknada

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena nastanak obveze odnosno promjenu podataka.

 

Komunalni doprinos

Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava Metković, sa pravomoćnim aktom za građenje i analitičkim izračunom na temelju kojeg se donosi rješenje u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i Odlukom o komunalnom doprinosu Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 2/19).

 

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade

Zahtjev za obračun naknade za nezakonito izgrađene zgrade po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava Metković, na temelju kojeg sa donosi rješenje u skladu s Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 1. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (“Narodne novine”, broj, 86/12 i 139/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH),

 

Dar za novorođeno dijete

Dar za svako novorođeno dijete dodjeljuje se obiteljima koje imaju prebivalište na području Grada Opuzena. Dar za prvo dijete isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kuna, za drugo dijete u iznosu od 2.000,00 kuna, za treće dijete 3.000,00 kuna, a za četvrto i svako sljedeće dijete u iznosu od 5.000,00 kuna. Pomoć će se doznačiti na račun roditelja, po prethodno popunjenom zahtjevu uz predočenje rodnog lista novorođenog djeteta, preslike rodnih listova ranije rođene djece, preslike osobnih iskaznica oba roditelja i presliku kartice tekućeg računa.

Zahtjev i ostala dokumentacija dostavlja se putem e–maila opuzen@opuzen.hr, putem pošte ili osobno na adresu: Grad Opuzen, Jedinstveni upravni Odjel, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 020/671-139.

Zahtjev za isplatu dara za novorođeno dijete

 

Jednokratna novčana naknada

Jednokratna novčana naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi za samca, odnosno sedam osnovica za kućanstvo, a sve u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb.

Zahtjev se dostavlja putem e–maila opuzen@opuzen.hr, putem pošte ili osobno na adresu: Grad Opuzen, Jedinstveni upravni Odjel, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1.

Zahtjev za isplatu jednokratne novčane naknade