You are here
Home >

Planom upravljanja pomorskim dobrom utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Opuzena te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti.

 

U smislu Plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se:

  • briga o zaštiti pomorskog dobra
  • održavanje pomorskog dobra
  • posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja

 

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaže dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenom i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje otpada na plaži, postavljanjem tuševa, urbane opreme i sl.

 

Na dijelovima pomorskog dobra za koje je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se korisnik koncesijskog odobrenja.

Nadzor na prethodno navedenim za potrebe Grada provodi komunalno redarstvo.

 

 

  1. Planovi upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opuzena – PLAN 2021.   PLAN 2022.
  2. Tablica izdatih koncesijskih odobrenja – TABLICA

 

Zakonski propisi za postupak davanja koncesijskog odobrenja:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_158_2257.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_141_3196.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_842.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_56_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1959.html

 

– Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 04) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_03_36_916.html

– Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2132.html

– Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_133_2885.html

– Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/14) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_63_1163.html

 

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja – OBRAZAC ZAHTJEVA

 

 

Top
Skip to content