You are here
Home > Novosti >

NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OPUZENA POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena u suradnji s komunalnim društvom Čistoća Opuzen d.o.o. pripremio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Opuzena.
Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada. Javna usluga je usluga od općeg interesa.
Odlukom se, kao i do sada, propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja koje traje mjesec dana, koristi zapremina (volumen) posude za miješani komunalni otpad i evidentirani broj primopredaja otpada tijekom obračunskog razdoblja. Na taj način korisnici mogu utjecati na ukupne troškove usluge smanjenjem broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja što se postiže urednim odvajanjem otpada koji se može reciklirati te biootpada, kako bi se na zbrinjavanje predala što manja količinu miješanog komunalnog otpada odvoz kojega se naplaćuje u varijabilnom dijelu cijene javne usluge.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA
Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Opuzena.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  27. prosinca 2021. – 26. siječnja 2022.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: opuzen@opuzen.hr ili osobno na pisarnicu Grada na adresi Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

ostala javna savjetovanja

Top
Skip to content