Savjetovanje s javnošću

Naslovnica / Savjetovanje s javnošću

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljeni su i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: opuzen@opuzen.hr.

 

[recaptcha]

Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 18. travnja do 25. travnja 2018. godine

Savjetovanje s javnošću –  Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Opuzena za 2017. godinu

Savjetovanje s javnošću – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena

 

Savjetovanje s javnošću o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena

Savjetovanje s javnošću o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena

Pravilnik o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Izmjene i dopuna Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu

Odluke o izmjanama Programa

Odluke o proračunu za 2018. godinu

Program za 2018. godinu