Unutarnje ustrojstvo

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad u skladu sa Zakonom i drugim propisima, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnica.

Pročelnica: Ivona Topić Ćerlek, dipl.oec. v.d.
e-pošta: ivona.topic-cerlek@opuzen.hr
Tel. 020/670-993
Fax. 020/672-059

Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.”

Unutarnje ustrojstvene jedinice su:

  • Odsjek za opće i pravne poslove,
  • Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i komunalne poslove,
  • Odsjek za proračun i financije.