Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 

Radno vrijeme: Pon. – Pet. / 7:00 – 15:00 sati

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00 sati

Primanje stranaka: Pon. – Pet. / 8:00 – 13:00 sati

Prijem kod gradonačelnika: srijedom i petkom  od 9:00 – 11:00 sati uz prethodnu najavu na tel. 020/ 671 139 ili putem kontakt forme