Gradska uprava

Tijela Grada Opuzena su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Opuzena, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradonačelnika Grada Opuzena.

Grad Opuzen u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Opuzen obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća I Gradonačelnika u skladu sa zakonom i Statutom.

Radno vrijeme gradske uprave

Člankom 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, 6/20), tjedno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme određuje se od 07 do 15 sati.

Dnevni odmor utvrđuje se u vremenu od 10:30 – 11:00 sati

Radno vrijeme za rad sa strankama određuje se svakog radnog dana u vremenu od 8-13 sati.

Prijem Gradonačelniku, uz prethodnu najavu na tel. 020/ 671 139  je srijedom i petkom  od 9:00 – 11:00 sati.

 

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

Email: opuzen@opuzen.hr

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004