Završena savjetovanja

Naslovnica / Transparentno / Završena savjetovanja

Izmjene i dopune Proračuna Grada Opuzena za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Proračunu Grada Opuzena za 2019. godinu s projekcijom za razdoblje od 2020.- 2021. godine

 

Savjetovanje s javnošću o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena

Savjetovanje s javnošću o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena

Pravilnik o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Izmjene i dopuna Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu

Odluke o izmjanama Programa

Odluke o proračunu za 2018. godinu

Program za 2018. godinu

[recaptcha]

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

 

Prilozi sadržaju: