Reciklažno dvorište Opuzen

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPUZEN

O projektu

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“ financira se iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 6.351.245,00 kuna, dok su prihvatljivi troškovi 6.179.070,00 kuna.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.378.010,14 kuna, što predstavlja 70,85% ukupno prihvatljivih troškova.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Informacije o projektu:

„Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“ sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije, sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“ – KK.06.3.1.16.
“Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen” ima za cilj doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Opuzena. Ovaj projekt obuhvaća aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sa pristupnom cestom u zoni gospodarsko – proizvodne namjene u Opuzenu te provedbu pratećih informativno-edukacijskih aktivnosti namijenjenih povećanju razine svijesti i odgovornog ponašanja lokalnog stanovništva u postupanju s otpadom.
Izgradnja i rad reciklažnog dvorišta direktno će doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjenju udjela odlagališta komunalnog otpada na 35 % do 2023. godine, postizanje 75% cilja za postupno smanjenje biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima te osigurati porast recikliranja, ponovnog korištenja i oporabe otpada.
Reciklažno dvorište kao nadzirani ograđeni prostor će biti namijenjeno odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.
U okviru njega će se uredit posebna odjeljenja sa spremnicima za prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta otpadnih tvari, osigurati Kutak za ponovnu uporabu odnosno mogućnost ostavljanja nepotrebne imovine i njeno uzimanje od strane građana kojima je ista potrebna i/ili korisna.
Projekt je usklađen s ciljevima PGO RH 2017.-2022. i to s ciljem 1. “Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom” jer projektne aktivnosti to jest izgradnja i kasnije funkcioniranje reciklažnog dvorišta direktno doprinose cilju 1.2 ”Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)”, cilju 1.3 “Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada”, cilju 1.4 ”Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase proizvedenog otpada”.
Projekt je također usklađen i s ciljem 2. “Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada” i to kroz cilj 2.3 “Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom.
Lokacija zahvata nalazi se na kat.čest. 386/8, 574/1. k.o. Opuzen I.

EDUKATIVNI SADRŽAJI

Reciklazno Dvoriste Opuzen

KONTAKT

  • +385 20 671 139
  • RDO@opuzen.hr
Skip to content