Nagrade i priznanja

Nagrade i priznanja

Građanima Grada Opuzen ai drugim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Grada Opuzena ili pojedinih njegovih djelatnosti, ili u znak počasti i zahvalnosti.

Gradsko vijeće Grada Opuzena donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika. Statut Grada Opuzena, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, proračun i godišnji obračun, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odluku o razrješenju, odnosno izglasavanju nepovjerenja navedenim osobama Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.