Važniji akti Grada Opuzena

 • Statut Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 3/13
 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 2/18, 2/21
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 3/13, 3/17, 2/21
 • Odluka o grbu i zastavi, Neretvanski glasnik 2/96
 • Odluka o komunalnoj naknadi, Službeni glasnik Grada Opuzena 2/19
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, Službeni glasnik Grada Opuzena 2/19
 • Odluka o komunalnom doprinosu, Službeni glasnik Grada Opuzena 2/19
 • Odluka o komunalnom redu, Službeni glasnik Grada Opuzena 4/19
 • Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje 2017 – 2022,
  Službeni glasnik Grada Opuzena 5/20
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzen br. 1/18)
 • Pravilnik o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzen br. 1/18)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena  (Službeni glasnik Grada Opuzen br. 1/18)
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017 – 2022
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 6/20
 • Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Opuzena, Neretvanski glasnik 3/05
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 6/20
 • Pravilnik o pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 6/20
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena 6/20

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content