Gradsko vijeće

Sastav gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća:

Kristijan Soče – HDZ

1. Potpredsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šimović – MOST

2.Potpredsjednik Gradskog vijeća:

Slavomir Prović – HDZ

Gradski vijećnici:

 • Katarina Barišić – HDZ
 • Majda Bartulović – HDZ
 • Mario Bjeliš – HDZ
 • Mihovil Bjeliš – MOST
 • Mario Dropulić – HNS
 • Ivan Glasović – MOST
 • Stana Kiridžija – NL
 • Jure Stanić – NL
 • Mladen Šiljeg – HSLS
 • Kata Glosović – MOST


Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.

 • Gradsko vijeće donosi:
 • Statut Grada,
 • Poslovnik o radu,
 • Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • Proračun, projekciju proračuna za slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna,
 • Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • Odluku o privremenom financiranju,
 • Odluku o dugoročnom zaduživanju grada,
 • Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Opuzena u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom, odnosno ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
 • Odluku o promjeni granice Grada Opuzena,
 • Uređuje ustrojstvo upravnih odjela i službi,
 • Donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • Osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • Daje prethodne suglasnosti, odnosno suglasnost na statute i druge akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ili ovim statutom nije drugačije propisano,
 • Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • U skladu sa općim aktom i zakonom,
 • Raspisuje lokalni referendum,
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • Osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela,
 • Imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća,
 • Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojime je osnivač Grad.
 • Donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu,
 • Odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
 • Odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • Obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Javnost rada Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća su javne i građanima se osigurava neposredan uvid u rad vijeća.

Najava sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena s mjestom, datumom i vremenom održavanja sjednice i cjelovitim dnevnim redom objaviti će se prije održavanja sjednice na mrežnim stranicama Grada Opuzena.

Građani, predstavnici udruga građana i medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.), nemaju pravo na sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice, o čemu će biti upozoreni prije početka rada.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili pojedini dio sjednice Vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni kao tajni, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 10 građana. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.