Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022.

Grad Opuzen započeo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022. (dalje u tekstu Strategija razvoja turizma Grada Opuzena), temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije od 02. kolovoza 2019. (Klasa: 351-01/19-01/54, Urbroj: 2117/1-09/2-19-02).

Tijelo nadležno za provedbu postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena. Nacrt predmetne Strategije razvoja turizma Grada Opuzena je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš objavljuje se na Internet stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i u Služenom Glasniku Grada Opuzena.

Savjetovanje s javnošću

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

 

Pročitajte više

Savjetovanja u tijeku

Trenutno nema aktivnih savjetovanja u tijeku.

Završena savjetovanja možete pregledati putem poveznice: Završena savjetovanja


Pročitajte više

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Preuzmite

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit

Pravo na pristup informacijama

Pročitajte više i preuzmite obrasce

Završena savjetovanja

Pročitajte više i preuzmite obrasce

Javne potrebe

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pročitajte više

Socijalni program

Cilj socijalnog programa je sagledavanje potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području grada Opuzena, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva, te odlukama odredili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi.
Pročitajte više

Komunalne djelatnosti

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pročitajte više

Click here to change this text

Name