You are here
Home >

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključaka gradonačelnika Grada Opuzena od dana 13.9.2022. (KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2117-11-1-22-30 i KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2117-11-1-22-29) Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena i
prijedlogu stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena – https://tinyurl.com/4memt9re

Stavljanje izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu – https://tinyurl.com/muj9knkh

Ponovna javna rasprava

Posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi

Top
Skip to content