You are here
Home >

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), gradonačelnik Grada Opuzena objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje

PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete
za prijam u službu:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,
– položen državni ispit.
Iznimno, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.
Na Natječaj za prijam pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.
Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima

12.,i 14., Zakona.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno
na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku

13. Zakona.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je
vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici:
https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje
je vidljivo to pravo. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,
ugovor i sl.).
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
a) životopis,
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
c) preslika osobne iskaznice,
d) dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta
stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem),
e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
f) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), g) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i Zakona,
i) dokaz o položenom državnom ispitu
j) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
k) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.
Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit izvornik isprava.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Natječaj nego će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Natječaj. Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge
navedene u Natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i
sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.opuzen.hr. Na mrežnoj stranici www.opuzen.hr i na Oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,
najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena – NE OTVARAJ“.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

11.08.2022

Dana 10. kolovoza 2022. godine Povjerenstvo za provedbu Javnog natjećaja za imenovanje
pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, na neodredeno vrijeme uz
obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, analiziralo je pristigle prijave na natjećaj objavljen
u Narodnim novinama dana 20. srpnja 2022. godine i na web stranici Grada Opuzena. www.opuzen.hr

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete_Poziv na testiranje

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content