You are here

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u
nastavku teksta: Zakon), gradonačelnik Grada Opuzena objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje

PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu su:
 punoljetnost,
 hrvatsko državljanstvo,
 zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete
za prijam u službu:
 magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
 najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,
 položen državni ispit.
Iznimno, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može
biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili
ekonomske struke koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
ispunjava ostale uvjete za imenovanje.
Na Natječaj za prijam pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Opuzena mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju
koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.
Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene
člancima 12., 13. i 14., Zakona.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo
ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na
odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od
godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka
16. Zakona.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom
statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji
je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne
informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj
poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-
zaposljavanju/403.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne
novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom
statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to
rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o
nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja,
te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca
(rješenje, ugovor i sl.).
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
a) životopis,
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
c) preslika osobne iskaznice,
d) dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta
stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem),
e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora,
potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i
razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
f) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
g) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije
pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6
(šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i
16. Zakona,
i) dokaz o položenom državnom ispitu
j) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
k) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit
izvornik isprava.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Natječaj
nego će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti
zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Natječaj.
Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i
priloge navedene u Natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.
S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere
znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu
na Natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.opuzen.hr. Na mrežnoj stranici
www.opuzen.hr i na Oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, bit će
objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,
najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s
navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta,
podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, s naznakom „Javni natječaj za
imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena – NE
OTVARAJ“.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRADONAČELNIK

Ivan Mataga, mag.oec.

 

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content