Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022.

Izdvojeno, Novosti|

Grad Opuzen započeo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022. (dalje u tekstu Strategija razvoja turizma Grada Opuzena), temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije od 02. kolovoza 2019. (Klasa: 351-01/19-01/54, Urbroj: 2117/1-09/2-19-02).

Tijelo nadležno za provedbu postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena. Nacrt predmetne Strategije razvoja turizma Grada Opuzena je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš objavljuje se na Internet stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i u Služenom Glasniku Grada Opuzena.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Opuzena.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1 i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Pročelnica

Nikolina Mrdalj, dipl.iur

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content