You are here
Home > Natječaji >

Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika Viši referent za proračun i financije

U „Narodnim novinama“, broj 04. od 15. siječnja 2021. godine, objavljen je Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Odsjek za proračun  i financije, na radno mjesto Viši referent za proračun i financije 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opis poslova

Viši referent za proračun i financije obavlja sljedeće poslove:

  • poslove računovodstva za proračunske korisnike
  • izrada financijskih izvješća za proračunske korisnike
  • obračun plaća za proračunske korisnike, vođenje propisane evidencije o zaposlenima
  • vođenje blagajničkog poslovanja
  • vođenje postupaka financiranja udruga u skladu s Uredbom  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, priprema javne poziva i natječaja, izrada izvješća o dodijeljenim sredstvima Uredu za udruge, predstavničkom i izvršnom tijelu te izvješća za javnu objavu
  • priprema dokumentacije za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te kontrola i analiza Izjava o fiskalnoj odgovornosti trgovačkih društava, obveznika predaje Izjave.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen (3,00)  i osnovice za obračun plaće u visini od 2.585,00 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Datum prethodne provjere znanja i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje bit će objavljeni na internet stranici www.opuzen.hr i na oglasnoj ploči Grada Opuzena najmanje pet dana prije provjere znanja.

Provjera znanja – pisano testiranje, provest će se iz područja lokalne samouprave, proračuna i općih akata Grada Opuzena.

Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika Viši referent za proračun i financije možete preuzeti putem priloga sadržaju.

Top
Skip to content