Grad Opuzen provodi postupak jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Izgradnji II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Grad Opuzen provodi postupak jednostavne nabave sukladno Odluci o početku postupka jednostavne nabave, Klasa: 361-02/17-01/02, Urbroj: 2148/03-20-1 od 07. siječnja 2020. godine.

Sukladno Članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave (Klasa: 022-06/18-01/02, Urbroj: 2148/03-18-1 od 09. studenog 2018. godine) te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na dodjelu ugovora koji nisu ili nisu u potpunosti predmet odredbi Direktiva iz javne nabave (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29.

Procijenjena vrijednost nabave:

144.716,00 kuna bez PDV-a.

Ovaj postupak nabave dio je projekta „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ – KK.03.1.2.03.

Predmet ovog postupka nabave je dio aktivnosti u realizaciji Projekta te obuhvaća nabavu usluge stručnog nadzora nad izgradnjom II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Opuzen i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).

Opis radova koji su predmet usluga stručnog nadzora dostupan je Dokumentacijom o nabavi za „Izgradnju II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“ objavljenoj u EOJN RH i dostupnoj na poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3248413
Opis predmeta nabave te vrsta i opseg usluga kao i posebni zahtjevi vezani za pružanje istih detaljno su utvrđeni ovim Pozivom i troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content