You are here
Home > Novosti >

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Na temelju  članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 8. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opuzena, („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 5/14) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 2/22), Gradonačelnik Grada Opuzena 3. put raspisuje 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Predmet ovog ponovljenog javnog natječaja je prodaja nekretnina-dvaju čestica u vlasništvu Grada Opuzena, građevinsko zemljište s izravnim pristupom na prometnu površinu-izdvojeno građevinsko područje izvan naselja:

  1. k.č. zem. 1541/5 k.o. Opuzen I, z.k. uložak 3617, ukupne površine 2011 m2,

Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od  490,05 kuna/m2,  odnosno ukupno 985.490,55 kuna.

2. k.č. zem. 1541/6 k.o. Opuzen I, z.k. uložak 3617, ukupne površine 1837 m2,

Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od  490,05 kuna/m2,  odnosno ukupno 900.221,85 kuna.

  1. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna kupoprodajna cijena nekretnina utvrđena je u iznosu od 490,05 kuna/m2 , te ona predstavlja najmanju moguću cijenu s kojom je moguće zaključiti kupoprodajni ugovor.

Početna cijena je smanjena u odnosu na prvi natječaj za prodaju istih nekretnina iz ožujka 2022. godine, i drugi natječaj iz svibnja 2022. godine jer se na iste nije prijavio nijedan zainteresirani ponuditelj.

Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora ili obročno do najviše 48 mjeseci uz obvezu upisa tereta na nekretnini koja je predmet ugovora u korist Grada Opuzena.

Sve troškove nastale nakon sklapanja ugovora snosi kupac.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama kupac stječe na temelju ugovora i potvrde Grada Opuzena kojom kupac dokazuje da je uplatio kupoprodajnu cijenu.

Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

  • JAMČEVINA

Jamčevina za nekretnine iz točke 1. ovog Natječaja iznosi 10% od procijenjene vrijednosti, a uplaćuje se na žiro račun Grada Opuzena, IBAN HR0223400091830600004, model 68, s pozivom na broj 7757 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina za kupnju nekretnine“.

Odabranom natjecatelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

  • SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime/naziv pravne osobe, OIB, adresa, kontakt telefon, broj računa za povrat uplaćene jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene) i iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama, izražena u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge ponuditelje.

Uz pisanu ponudu natjecatelji su obvezni priložiti:

  • za fizičke osobe: preslik osobne iskaznice; za pravne osobe izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 6 mjeseci
  • točnu oznaku nekretnine
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Opuzenu.

Obrazac ponude može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena i na internet stranici: www.opuzen.hr.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Opuzenu izdaje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije Grada Opuzena.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Neće se razmatrati ponude natjecatelja koji, do trenutka zatvaranja natječaja, imaju nepodmiren dug prema Gradu Opuzenu.

  • ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA OPUZENA – NE OTVARATI“, na adresu: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja, zaključno do 15. srpnja 2022. godine (petak) do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 15. srpnja 2022. godine (petak), u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1.

Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada i na službenoj stranici Grada Opuzena; www.opuzen.hr, dok će se obavijest o raspisivanju natječaja objaviti u dnevnom tisku.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Nakon provedenog postupka Gradonačelnik će o ishodu natječaja obavijestiti Gradsko vijeće koje donosi odluku o najpovoljnijem natjecatelju.

  • SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

O donošenju odluke o najpovoljnijem natjecatelju obavještavaju svi sudionici na natječaju, a natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim dužan je pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem.

Kad najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana ili ne uplati ugovoreni iznos u roku utvrđenim natječajem ili kod utvrđenog obročnog plaćanja ne plati više od tri uzastopne rate ili zatraži i dobije raskid ugovora nema pravo na povrat uplaćenog jamstvenog pologa.

Ukoliko natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju nekretnine stječe natjecatelj sa sljedećim najvećim ponuđenim iznosom i dalje, prema visini ponuđenog iznosa ali pod uvjetom da unutar roka od 30 dana računajući od dana odustanka najpovoljnijeg natjecatelja prihvati najvišu cijenu.

Grad Opuzen zadržava pravo poništenja ovog natječaja u cijelosti ili u jednom dijelu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema natjecateljima.

Nekretnina se može razgledati prema dogovoru uz prethodnu telefonsku najavu na tel. 020/671-139.

KLASA:  944-01/22-01/02

URBROJ: 2117-11-1-22-4

Opuzen, 23. lipnja 2022. godine

                                                                                         Gradonačelnik

                                                                                                          Ivan Mataga, mag.oec.

Top
Skip to content