Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu, Novosti|

Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“, Evidencijski broj nabave: 17/19, objavljenim u EOJN RH pod Brojem objave: 2019/S 0F2-0039354, procijenjene vrijednosti nabave 7.199.771,20 kuna bez PDV-a, a na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i prijedloga Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, gradonačelnik Grada Opuzena, donio je, dana 12. prosinca 2019. godine, Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.

Neretvanski sliv d.o.o., Stanka Parmaća 6a, 20355 Opuzen, OIB: 62045212268
Oznaka ponude: 09-22/19
Cijene ponude bez PDV-a: 5.950.803,07 kuna
Cijene ponude s PDV-om: 7.438.503,84 kuna
Ostvareni broj bodova: 100 bodova

Odluka je, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavljena svakom ponuditelju u postupku, javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Sukladno članku 306. stavak 1. ZJN 2016, rok mirovanja je 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Grad Opuzen će po izvršnosti Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o javnoj nabavi radova.
Sva dokumentacija u cijelosti je objavljena na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ – KK.03.1.2.03

Prilozi sadržaju:

Comments are closed.

Close Search Window