Jednostavna nabava izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska, Prantrnovo – dio projekta

Novosti|

Sukladno članku 11. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-05/17-03/01, Urbroj: 2148-03/17-01 od 27. siječnja 2017. godine, Naručitelj Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova na Izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska, Prantrnovo – dio projekta, a za koje, sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave:

je Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska, Prantrnovo – dio projekta, a detaljnije je opisan u Tehničkom opisu i Troškovniku koji su sastavni dijeloviovog Poziva.

Kratki opis predmeta nabave:

Kanalizacija otpadnih voda izvodi se kao gravitacijska sa revizionim oknima na kojima se prihvaćaju otpadne fekalne vode svakog pojedinog korisnika. Priključak stambenih objekata na predmetnom području riješeno je na način da je za svaki objekt ili za dva objekta  predviđeno okno PEHD Ø 400 mm, na koje se priključuje cijev kanalizacije od objekta. Sekundarna kanalizacija je projektirana sukladno razmještaju ulica i mogućnošću spoja na postojeći sustav kanalizacije. Uzdužni nagib zadan je postojećim visinama primarne kanalizacijske mreže i minimalnim padom i uvjetom priključka korisnika na projektiranu sekundarnu kanalizaciju. Dubina okna odnosno dubina na koju se postavlja cijev ovisi o dubini okna na koje se priključuje, tako da je u projektu na situaciji ispisana kota dna polaznog  okna odnosno kota dna početka cijevi.

Ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaćeni su dijelovi projekta koji nisu završeni u prethodnoj fazi izvođenja radova, a odnose se na ulicu Prantrnovo, kako je prikazano na situaciji koja je sastavni dio ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 493.707,00 kuna bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 17/18-JN.

CPV: 45232410

 

Postupak jednostavne nabave objavljen je u kategoriji Javna nabava., te istom možete pristupiti i putem poveznice:

 

Comments are closed.

Close Search Window