Nabava usluge Izrade projektne dokumentacije za projekt: „Izgradnja i uređenje Sportsko – rekreacijske zone u Opuzenu (sportski teren s pratećim objektom, parking prostor, pješačke površine, oborinska odvodnja, zelene površine, street workout park)“

Jednostavna nabava Grad Opuzen|

Sukladno članku 11. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-05/17-03/01, Urbroj: 2148-03/17-01 od 27. siječnja 2017. godine, Naručitelj Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge Izrade projektne dokumentacije za projekt: „Izgradnja i uređenje Sportsko – rekreacijske zone u Opuzenu (sportski teren s pratećim objektom, parking prostor, pješačke površine, oborinska odvodnja, zelene površine, street workout park)“, a za koje, sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava usluge Izrade projektne dokumentacije za projekt: „Izgradnja i uređenje Sportsko – rekreacijske zone u Opuzenu (sportski teren s pratećim objektom, parking prostor, pješačke površine, oborinska odvodnja, zelene površine, street workout park)“, sukladno Projektnom zadatku i Troškovniku koji su sastavni dio ovog Poziva.

Opis predmeta nabave
Predmet nabave uključuje izradu:

  • Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole (uključivo i geodetski projekt prema Pravilniku o geodetskom projektu („Narodne novine“, broj 12/14), prikupljanje svih podataka i podloga, sva potrebna snimanja i obrade u svemu prema odgovarajućoj zakonskoj regulativi).
  • Glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski projekti te ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta).

Predmetni obuhvat nalazi se u obuhvatu Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen, u prostoru omeđenom državnom cestom D9 i postojećom gospodarskom zonom smještenoj uz državnu cestu D8. Zahvat u prostoru obuhvaća dio katastarske čestice k.č. 1541/1 k.o. Opuzen I.

Procijenjena vrijednost nabave: 192.000,00 kuna bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 22/18-JN.
CPV: 7125000

Prilozi sadržaju:

Comments are closed.

Close Search Window