You are here
Home > Novosti >

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana grada Opuzena za 2021. godinu

Grad Opuzen, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) objavljuje

P O Z I V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:
kulture, sporta i udruga građana
grada Opuzena za 2021. godinu

I.

Javne potrebe u području kulture, sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Grada Opuzana jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Opuzen koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Grada Opuzena za 2021. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

  • u području kulture – udruge u kulturi i druge organizacije u kulturi koje su od interesa za grad Opuzen kao i onih utvrđenih zakonom; program filmske djelatnosti, prezentacije filmske i videoprodukcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko – galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti te programi kazališta prema Zakonu o kazalištima; programi unapređenja i muzejsko-galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju grad Opuzen u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
  • u području sporta – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini grada Opuzena,
  • u području udruga građana – sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.
Dokumentaciju možete preuzeti putem priloga.
Top
Skip to content