JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području grada Opuzena u 2023. godini.

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Opuzena, a koja zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, zadruge i druge pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnici mogu biti udruženja poljoprivrednih proizvođača.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013).

Ovaj Javni poziv sadrži sljedeće mjere:

MJERA 1. Potpore za nabavu poljoprivrednih strojeva, opreme, gnojiva i zaštitnih sredstava (registrirana i odobrena za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj) za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

Mjerom 1. planira se poticanje razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje (voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo) jačanjem tehnološke osnove poljoprivrednih proizvođača.

Prihvatljivi troškovi su:

 • nabava malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabava gnojiva i zaštitnih sredstava (registrirana i odobrena za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj)
 • nabava sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima
 • nabavka opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda
 • nabavka autoprikolice.

Maksimalan iznos potpore po ovoj Mjeri je 70% iznosa dostavljenog računa, a najviše do 663,61 eura po jednom korisniku godišnje, osim za nabavu gnojiva i zaštitnih sredstava gdje je maksimalan iznos potpore po ovoj Mjeri 30% iznosa dostavljenog računa, a najviše do 331,80 eura po jednom korisniku godišnje.

Poseban uvjet za dodjelu ove potpore je minimalna poljoprivredna površina upisana u ARKOD sustav, i to: 1000m2 trajnog nasada ili vinograda, 500 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda i sl. na otvorenom polju, te 200 m2 u zaštićenom prostoru.

Kriterij po kojem će se vršiti bodovanje za ovu mjeru je:

 • Mladi poljoprivrednici (starost nositelja OPG-a do 40 godina) kojima je poljoprivreda primarna djelatnost – 20 bodova (starost OPG-a do 3 godine)
 • Mladi poljoprivrednici (starost nositelja OPG-a do 40 godina) kojima je poljoprivreda osnovna ili dodatna djelatnost – 15 bodova
 • Ostali poljoprivrednici – 10 bodova
 • Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – 5 bodova (nositelji OPG)
 • Ekonomska vrijednost OPG-a do 5.000 eura – 10 bodova
 • Ekonomska vrijednost OPG-a preko 5.000 eura – 5 bodova.

Ukupna sredstva planirana u Proračunu Grada Opuzena za 2023. godinu za Mjeru 1. su 13.272,00 eura.

MJERA 2. Potpore za uvođenje ekološki naprednih metoda u poljoprivrednoj proizvodnji

Mjerom 2. namjerava se poticati širenje i održavanje postojeće ekološke proizvodnje te stvaranje uvjeta za očuvanje prirodne baštine i oživljavanja tradicijske proizvodnje.

Prihvatljivi troškovi su:

 • nabava certificiranih ekoloških gnojiva, ekoloških sredstava za zaštitu i dr. sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje
 • nabava bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora te korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je 70% iznosa dostavljenog računa, a najviše do 530,90 eura po korisniku.

Poseban uvjet za dodjelu ove potpore je minimalna poljoprivredna površina upisana u ARKOD sustav, i to: 1000m2 trajnog nasada ili vinograda, 500 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda i sl. na otvorenom polju, te 200 m2 u zaštićenom prostoru.

Ukupna sredstva planirana u Proračunu Grada Opuzena za 2023. godinu za Mjeru 2. su 6.636,00 eura.IZNOS POTPORE

2. Iznos Potpore

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti za obje mjere, ali ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu/korisniku ne smije iznositi više od 1.061,78 eura tijekom jedne kalendarske godine.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanim Obrascima uz pripadajuću dokumentaciju,  najkasnije do 12. travnja 2023. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, a rješavaju se po redoslijedu zaprimanja.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području grada Opuzena u 2023. godini.

Na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema navedenim kriterijima Povjerenstvo izrađuje prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore. Povjerenstvo upućuje prijedlog o dodjeli potpore Gradonačelniku.

Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu Odluku/Zaključak o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore.

Mjera 1. Ako Povjerenstvo utvrdi da više korisnika ima isti broj bodova prednost ima onaj korisnik koji je ranije poslao prijavu.

Mjera 2. Kriterij za dodjelu sredstava za ovu Mjeru je po redoslijedu zaprimanja.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva uz obrazac zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva (koji je sastavni dio ovog Javnog poziva sa propisanom dodatnom dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu) – Obrazac 1,
 2. Popunjen prijavni Obrazac – Obrazac 2,
 3. Preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva/nositelja OPG-a,
 4. Preslik rješenja o Upis u obrtni registar – za obrtnike,
 5. Preslik rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
 6. Preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 7. Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 30 dana),
 8. Izjava o potporama male vrijednosti za razdoblje od tri fiskalne godine sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. – Obrazac 3
 9. Izjava da li je korisnik potpore u sustavu PDV-a – Obrazac 4
 10. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 5,
 11. Preslik računa plaćenih troškova koji datiraju najranije od 01. siječnja 2023. godine (računi izdani od 01. ožujka 2023. godine moraju imati jasno vidljiv naziv OPG-a ili ime kupca)
 12. Preslika žiro računa sa  IBAN-om  OPG-a podnositelja zahtjeva
 13. Dokaz o veličini ekonomske vrijednosti OPG-a (dovoljan je pdf. ispis sa Agroneta-a pod izbornikom registri i evidencije na EVPG kalkulatoru)
 14. Dokaz o statusu hrvatskog branitelja
 15. Dokaz o bavljenju poljoprivrednom kao primarnom djelatnošću
 16. Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (potrebno samo za Mjeru 2.)

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi isključivo na propisanim Obrascima, na način da se u Obrascu 2 označi tražena mjera/mjere, a ostali obrasci čitko i razumljivo popune i obavezno potpišu. Svi potrebni obrasci  se mogu dobiti u prostorijama Grada Opuzena ili na web stranici  www.opuzen.hr.  

Zahtjev je potrebno dostaviti preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na adresu:

GRAD OPUZEN

Jedinstveni upravni odjel

Trg kralja Tomislava 1

20355 Opuzen

s naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI

Na omotnici mora biti jasno vidljiv datum i vrijeme predaje zahtjeva (datum, sat, minuta).

NAPOMENA ZA POTVRDU O STANJU DUGA PREMA GRADU OPUZENU:

Prijavitelji ne trebaju uz zahtjev prilagati potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Opuzenu. Istu će od Odsjeka za proračun i financije, po službenoj dužnosti, zatražiti Odsjek za opće i pravne poslove.

 • INFORMACIJE:

Dodatne informacije vezane uz Javi poziv možete dobiti u Odsjeku za opće i pravne poslove Grada Opuzena, na broj telefona: 020-670-997, ili putem e-mail adrese: opuzen@opuzen.hr.

 • OSTALE ODREDBE

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore dužni su odobrena sredstva vratiti, a sljedeće tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Opuzena.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.

Grad Opuzena zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Prilozi sadržaju: