You are here

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za usluge provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

Evidencijski broj: 21/20

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je usluga provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, KK.06.3.1.03.0025., sukladno odredbama Projektnog zadatka koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Opis predmeta nabave te vrsta i opseg usluga kao i posebni zahtjevi vezani za pružanje istih detaljno su utvrđeni Projektnim zadatkom koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ovaj postupak nabave dio je projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“ koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda Europske unije, sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“ – KK.06.3.1.16.

“Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen” ima za cilj doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Opuzena. Ovaj projekt obuhvaća aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sa pristupnom cestom u zoni gospodarsko – proizvodne namjene u Opuzenu te provedbu pratećih informativno-edukacijskih aktivnosti namijenjenih povećanju razine svijesti i odgovornog ponašanja lokalnog stanovništva u postupanju s otpadom.

Izgradnja i rad reciklažnog dvorišta direktno će doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjenju udjela odlagališta komunalnog otpada na 35 % do 2023. godine, postizanje 75 % cilja za postupno smanjenje biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima te osigurati porast recikliranja, ponovnog korištenja i oporabe otpada.

Reciklažno dvorište kao nadzirani ograđeni prostor će biti namijenjeno odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

U okviru njega će se uredit posebna odjeljenja sa spremnicima za prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta otpadnih tvari, osigurati Kutak za ponovnu uporabu odnosno mogućnost ostavljanja nepotrebne imovine i njeno uzimanje od strane građana kojima je ista potrebna i/ili

korisna. Projekt je usklađen s ciljevima PGO RH 2017.-2022. i to s ciljem 1. “Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom” jer projektne aktivnosti to jest izgradnja i kasnije funkcioniranje reciklažnog dvorišta direktno doprinose cilju 1.2 ”Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)”, cilju 1.3 “Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada”, cilju 1.4 ”Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase proizvedenog otpada”.

Projekt je također usklađen i s ciljem 2. “Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada” i to kroz cilj 2.3 “Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom.

Lokacija budućeg zahvata nalazi se na novoformiranim česticama k.č.z. 386/8, 574/1. k.o. Opuzen I.

 

Putem priloga sadržaju možete preuzeti potrebnu dokumentaciju

 

Top
Skip to content